Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Kto przetwarza moje dane?
Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
(zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:
a. wysyłania zapytania ofertowego,
b. składania zamówienia,
c. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
d. rejestracji na portalach internetowych Administratora, w tym za pośrednictwem
systemu rezerwacji spotkań,
e. korespondowania z Administratorem,
f. subskrybowania usług mailingowych (newsletter),
lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną,
jest:
a) Michał Podolec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcowska
Michał Podolec, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, NIP: 6772255447, tel. 606897739,
www.krmp.pl
b) Magdalena Rubiś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Rubiś, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, NIP: 9452036840 tel.
698887484
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Administrator przetwarza dane w celu:
a. złożenia oferty w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą,
b. realizacji łączącej Strony umowy,
c. świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną,
d. korespondowania z Użytkownikami, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z
funkcji wysłania wiadomości do Administratora,
e. prowadzenia ankiet,
f. weryfikowania tożsamości Użytkownika,
g. korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w
szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki
cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
h. obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem,
i. świadczenia obsługi posprzedażowej,
j. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika,
k. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych,
l. umożliwienia logowania przez Użytkownika do serwisów internetowych prowadzonych przez
Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
m. rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy,
n. wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, przy
założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą,
o. gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów,
serwisów i stron Administratora,
p. przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych
również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS
lub w drodze połączenia telefonicznego (o ile Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i
odrębną zgodę), w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla
danego Użytkownika,
q. statystycznych,
r. analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
s. analityki zachowania Użytkownika na platformach sieci społecznościowych,
t. realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email
lub telefon Użytkownika.
3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?
Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub
2) żądanie osoby, której dane dotyczą, podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy
(np. zapytanie o ofertę upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem
wysłania oferty),
3) realizacji zawartej umowy, jeżeli wymaga ona przetwarzania danych,
4) obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:
1) jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby
fizycznej, lub
2) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub
3) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą, jest dzieckiem
Prawnie uzasadnionych interesem, jest m.in.:
1) ochrona systemów informatycznych Administratora,
2) utrwalenie danych użytkowników, dokonujących przekazu/przesyłu informacji (wpisy na
blogu/komentarzach) celem identyfikacji autora danej treści w przypadku wystąpienia przez
osoby trzecie z roszczeniami z tego tytułu,
3) cele marketingu bezpośredniego.
4. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?
Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji,
są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty
obsługujące płatności (PayPal, przelewy24.pl, PayU, DotPay itd.), podmioty świadczące usługi hostingu
(home.pl), podmioty świadczące usługi rezerwacji spotkań online (Asysto.pl), podmioty świadczące
usługi porozumiewania się na odległość (Skype),
W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za
towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego
tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w
zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:
a. usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 274399,
b. usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327
Poznań, KRS: 347935,
c. usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
d. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449,
Luxembourg.
Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy
lub usługi internetowej zakresie, przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi
księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pracownikom,
pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny
Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być
wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi.
Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w
wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
5. Czy dane zostaną przesłane do państwa trzeciego?
Administrator informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa
trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy.
Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest
realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, m.in. gdy jest to
niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to
zgody na piśmie. Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox,
prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street,
San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox
stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza
Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in.
procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-orsafe-
harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym
świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych.
Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.
6. Jak długo moje dane będą przetwarzane?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki:
1) użytkownik korzystać będzie z usług oferowanych przez Administratora, tj. w szczególności do
czasu gdy użytkownik będzie posiadał konto założone na stronie internetowej Administratora,
2) Strony łączyć będzie umowa, dla której wykonania niezbędnym jest przetwarzanie danych
osobowych,
3) jest to koniecznym dla wykazania należytego wykonania umowy przez Administratora,
4) jest to koniecznym dla zabezpieczenia prawnych interesów Administratora, takich jak ochrona
systemów informatycznych Administratora, dochodzenie roszczeń.
7. Czy Administrator profiluje moje dane i jakie są tego konsekwencje?
Administrator dokonuje profilowania użytkowników pod względem adresu miejsca zamieszkania lub
adresu głównej siedziby, geolokalizacji i statusu przedsiębiorca / konsument, jedynie w celu obliczenia
właściwej stawki podatku VAT w przypadku oferowanych usług lub ustalenia dopuszczalności dostawy
danego towaru/usługi do danego kraju. Dotyczy to zwłaszcza gdy dochodzi do pozawspólnotowej
dostawy towarów lub usług, lub dostawy produktów cyfrowych.
Konsekwencją powyższego profilowania, jest oferowanie przez Administratora produktów z ceną
różniącą się wysokością stawki podatku VAT – która uzależniona jest m.in. od miejsca wykonania
usługi/dostawy (czy dochodzi do eksportu towarów lub usług) i statusu nabywcy (czy jest on
konsumentem czy przedsiębiorcą).
Powyższe dane (geolokalizacja) mogą nadto być wykorzystywane celem automatycznej zmiany języka
wyświetlonych na stronie internetowej treści.
8. Czy muszę podać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako
niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora
(np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie
umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności.
9. Jakie przysługują mi prawa?
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane służy szereg uprawnień, w tym prawo:
1) żądania dostępu do swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) prawie do przenoszenia danych.
Celem skorzystania z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z Administratorem: rodo@krmp.pl lub
skorzystaj z odpowiedniej funkcji dostępnej w ustawieniach konta na stronie internetowej.
10. Czy mogę uzyskać lub przenieść moje dane osobowe?
Osoba, która dostarczyła Administratorowi swoje dane osobowe, służy prawo ich uzyskania
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i
interoperacyjnym formacie.
Osobie tej, służy także prawo domagania się przesyłania ich innemu administratorowi.
Prawa te służą, o ile do czynności przetwarzania dochodzi na podstawie zgody użytkownika lub umowy.
11. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych?
Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych
osobowych.
W tym celu wyślij do nas email: rodo@krmp.pl
12. Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
13. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzania danych do celów marketingu lub profilowania?
Służy Ci prawo wniesienia w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych do celów marketingu bezpośredniego, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o
ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.
14. Czy mogę wnieść skargę do organu nadzorczego?
W myśl obowiązujących przepisów, organem nadzorczym w sprawach dot. Danych osobowych jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje na temat
sposobu wniesienia skargi (także w formie elektronicznej) dostępne są pod adresem:
https://uodo.gov.pl/pl/83/155