Demoralizacja

Środek leczniczy orzekany wobec nieletnich

Tym wpisem pragnę zwrócić uwagę, siłą rzeczy jedynie w zarysie, na często bagatelizowaną problematykę środków leczniczych dla nieletnich, ich istoty, zasad orzekania i wykonywania. Zważywszy na coraz częstsze poważne problemy wśród nieletnich związane ze zdrowiem psychicznym, które współistnieją i indukują zachowania niebezpieczne zarówno dla otoczenia, jak i samych nieletnich temat...

Continue reading...

Nieletni w wirtualnej rzeczywistości – zjawisko hejtu w internecie

Czym jest hejt w internecie? Najprościej rzecz ujmując hejtem w internecie określamy kierowanie w stosunku do innych użytkowników sieci poniżających i szkalujących treści – komentarzy słownych, bądź symbolicznych, jak np. przerabianie zdjęć, czy filmów w sposób obraźliwy dla innych osób. Czasem nie jest łatwo odróżnić, które z takich zachowań mieszczą...

Continue reading...

Demoralizacja nieletnich – co to jest? Przejawy i skutki

Demoralizacja nieletniego może być podstawą zastosowania odpowiednich środków wychowawczych i poprawczych przez sąd rodzinny. Czym jest demoralizacja nieletnich? Jakie są jej główne przejawy? Jakie może ona powodować konsekwencje? Czym jest demoralizacja nieletnich? W polskich przepisach prawnych nie zdefiniowano tego terminu, dlatego też można posłużyć się w tym celu jego słownikową...

Continue reading...

Czy sąd powiadomi szkołę o prowadzonym postępowaniu w sprawie nieletniego ucznia?

Bardzo częstym pytaniem ze strony rodziców lub opiekunów nieletnich, jak i samych nieletnich, którzy znaleźli się w orbicie zainteresowania organów ścigania lub sądu rodzinnego, jest pytanie o to, czy sąd powiadomi szkołę nieletniego o toczącym się wobec nich postępowaniu. Zanim pochylimy się nad tym zagadnieniem należy po pierwsze zwrócić uwagę,...

Continue reading...

Pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach nieletnich

W dzisiejszym wpisie zostanie omówiona kwestia zakresu i charakteru uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu w postępowaniu w sprawach nieletnich. Biorąc pod uwagę specyfikę tej procedury, która odsyła w części do procedury karnej, w części zaś do cywilnej oraz naczelną dyrektywę, którą jest dobro nieletniego i funkcja wychowawcza, podkreślić należy na wstępie, iż...

Continue reading...

Wpis nieletniego do Rejestru Sprawców Przestępstw Seksualnych

W dzisiejszym wpisie chciałabym przybliżyć mało oczywistą regulację prawa i praktykę w przypadku ustalenia przez sąd rodzinny popełnienia przez nieletniego czynu karalnego odpowiadającego znamionom przestępstwu o charakterze seksualnym na szkodę innego nieletniego. W takich bowiem przypadkach, zwykle gdy jest już za późno na interwencję, nieletni wobec którego zastosowano środki wychowawcze,...

Continue reading...

Zatrzymanie nieletniego i policyjne izby dziecka

Jak już zostało poruszone w dotychczasowych wpisach, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich zawiera instrumenty pochodzące zarówno z procedury cywilnej, jak i karnej. Dzisiaj zostanie omówione ujęcie obywatelskie nieletniego, zatrzymanie nieletniego przez Policję oraz umieszczenie w policyjnej izbie dziecka. W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na tzw. ujęcie obywatelskie uregulowanie...

Continue reading...

Demoralizacja, a czyn karalny

Bardzo częsta jest sytuacja niezrozumienia przez uczestników postępowania w sprawie nieletniego różnic między postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia w zakresie demoralizacji nieletniego oraz postępowaniem mającym na celu ustalenie czy nieletni popełnił czyn karalny. Zdarza się, iż określenia te stosowane są zamiennie, co powoduje zamieszanie i nieporozumienia mające znaczenie nie tylko na poziomie...

Continue reading...